Tiltalande og moderne leilegheit med god planløysing og stor terrasse!

Vis i kart
Søreide
Sandane
Prisant. 1950000
Soverom 1
Bustadtype Leilegheit
Eigarform Eigar (Sjølveigar)

Tiltalande og moderne leilegheit med god planløysing og stor terrasse!

Eigedom
Søreide
6823 Sandane

Sjå også prosjektet si heimeside www.soreidegrenda.no
Om eiendommen
Søreidegrenda er eit nytt og spennande bustadområde på Sandane! Her kan ein finne roen i grøne og landlege omgjevnader med naturen tett på. Kort veg til turstiar i fjellet og skogen, og nærheit til elva og fjorden. Samtidig er det kun 2,5 km til Sandane sentrum, altså eit par minutt i bilen, ein kort sykkeltur eller ein kan spasere. Området består av eksisterande bustadområde, og i prosjektet Søreidegrenda er det planer om mange nye bueinigar som består av både mindre leilegheiter, større rekkehus og einebustad. Her vil ein altså på sikt finne bustadar tilpassa forskjellige livssituasjonar - eit bustadområde for einslege, familiar, unge og eldre i ein fin miks. Første byggetrinn som no er for sal inneheld 5 leilegheiter av varierande størrelsar der det kun er denne leilegheita igjen. Heile området er no ferdig regulert for bustadføremål og ein kjem snart i gang med neste byggetrinn - eit spennande område i vekst!

Her får du ei tiltalande og moderne leilegheit med stor terrasse på 32 m2 og vidare tilgang til felles plen. Området er barnevennleg og ein triveleg plass å bu enten ein er ung eller godt vaksen. Forutanom nærheit til både fjord, elv, fjell og skog er det både fotballbane, tennisbane og leikeplass for borna på Søreide - i kort gangavstand frå leilegheitene.

Leilegheita har god planløysing og inneheld stove/kjøkken i åpen løysing, soverom, bad, gang, vindfang og bod. I tillegg stor terrasse på 32 m2 og utebod på 5 m2.

Stove/kjøkken i åpen løysing med plass til både spisebord og sofagruppe. Frå stove/kjøkken er det utgang til stor terrasse på 32 m2! Einstavs lys eikeparkett på golv med golvvarme. Kvite slette flater på veggar og i himling, downlights i taket. Med listefri overgong mellom tak/veggar og listefrie vindaugskarmar skapar det eit moderne preg, mørk omramming på vindauger og balkongdører sett også sitt moderne preg på leilegheita. Kjøkkeninnreiing frå Aubo med integrert komfyr, induksjonstopp og oppvaskmaskin, samt frittståande kjøl-/fryseskåp. Gladstone Eik kjøkkenfrontar med god slitestyrke i dobbelt mikrolaminat og naturtro trestruktur. Laminat benkeplate. Her er alt ein treng - flytt rett inn! Tiltalande bad med flis på golv og vegg og med varmekablar i golvet. Badet er utstyrt med vegghengt wc, heilstøypt vask nedfelt i skuffeinnreiing, overskåp med speglfrontar og dusj med skyvedører. Ellers er det opplegg for vaskemaskin på badet. Stort om romslig soverom med god plass til dobbelseng og garderobeskåp. Einstavs lys eikeparkett på golv. Kvite slette veggar og himling.
Innhald
Leilegheita har god planløysing og inneheld stove/kjøkken i åpen løysing, soverom, bad, gang, vindfang og bod. I tillegg stor terrasse på 32 m2 og utebod på 5 m2.
Standard
Stove/kjøkken:
Stove/kjøkken i åpen løysing med plass til både spisebord og sofagruppe. Frå stove/kjøkken er det utgang til stor terrasse på 32 m2! Einstavs lys eikeparkett på golv med golvvarme. Kvite slette flater på veggar og i himling, downlights i taket. Med listefri overgong mellom tak/veggar og listefrie vindaugskarmar skapar det eit moderne preg, mørk omramming på vindauger og balkongdører sett også sitt moderne preg på leilegheita. Kjøkkeninnreiing frå Aubo med integrert komfyr, induksjonstopp og oppvaskmaskin, samt frittståande kjøl-/fryseskåp. "Gladstone Eik" kjøkkenfrontar med god slitestyrke og naturtro trestruktur. Laminat benkeplate. Her er alt ein treng - flytt rett inn!

Bad:
Tiltalande bad med flis på golv og vegg og med varmekablar i golvet. Badet er utstyrt med vegghengt wc, heilstøyt vask nedfelt i skuffeinnreiing, overskåp med speglfrontar og dusj med skyvedører. Ellers er det opplegg for vaskemaskin på badet.

Soverom:
Stort om romslig soverom med god plass til dobbelseng og garderobeskåp. Einstavs lys eikeparkett på golv. Kvite slette veggar og himling.

Gang:
Gang med god plass til garderobeskåp. Einstavs lys eikeparkett med golvvarme, kvite slette flater på veggar og i himling.

Vindfang:
Praktisk vindfang med dør inn mot gangen. Flis med varmekablar på golvet så her er det ikkje farlig å komme inn med våte sko. Ellers er det kvite slette flater på veggar og i himling. Plass til garderobeskåp.

Bod:
Bod med flis på golv og kvite slette flater på veggar og i himling. Praktisk oppbevaringsplass og ellers er varmtvannstank, sikringskåp og rørskåp plassert her.
Byggjemåte
Bygget er opprinnelig frå 1974 men er ombygt til leilegheiter og er teknisk og bygningsmessig totalrenovert i 2017-2018. Standard ihht TEK 10.
Fundamentert med ringmur av betong med utvendig 10 cm isopor med utvendig fiberarmert slemming. Golv som påstøyp av betong over ca 5 cm isopor, radonsperre er montert mot betonggolvet og er montert under skilleveggen mot tilstøtande bustad. Ytterveggar som 10 cm isolert bindingsverk med 10 cm utvendig og 5 cm innvendig isolerte framforingar, ytterkledning av liggande dobbeltfalsa trekledning. Brann- og lydisolert skillevegg mot tilstøtande leilegheit oppført som 10 cm isolerte bindingsverksveggar med luftspalte mellom veggane, skilleveggane er montert mot grovstøypen.
Pulttak og dels som flat takkonstruksjon som plassbygd takkonstruksjon med bærande sperrer og med ca 30 cm isolasjon. Alu.takrenner og nedløpsrør for pulttaket, elles med innvendige nedløpsrør. Pvc-vindauger med 3-lags ruter. Taktekking er ikkje skifta, antatt monteringsår ca 2001. Loddbord og mindre del av ytterkledninga er frå byggjeår 1974. Taknedløpsrør er avslutta mot terreng.

Med omsyn til den tekniske standarden på bygningane vert det elles vist til takst av Kristen Eikenæs, datert 09.04.2018.
Kjøpar pliktar å gjere seg kjend med innhaldet i taksten og i eigenerklæring frå seljar som ligg ved salsoppgåva før det vert lagt inn bod på eigedommen. Meklar gjer elles merksam på kjøpar si undersøkingsplikt med heimel i avhendingslova.
Areal og fordeling per etasje
Alle rom er P-rom unnateke: Bod i leilegheita (utvendig bod er ikkje inkludert verken BRA eller P-rom).

Areala er henta frå takst utført av autorisert takstmann og er i samsvar med NS 3940. Meklar har ikkje kontrollert areala.
Parkering
Oppstillingsplass på felles asfaltert biloppstillingsplass på sameiget sin grunn.
Hefter/servituttar
1970/903496-1/56 Jordskifte
16.09.1970 Gnr. 2 bnr. 43, 44, 45 og 46.
Overført fra: 1445-2/42
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/772-1/56 Jordskifte
10.02.1977 Overført fra: 1445-2/42
Gjelder denne registerenheten med flere
Tomt
Areal: 2 347 kvm, Eierform: Fellestomt
Regulering/offentleg godkjenning
Eigedommen er regulert til kontor/forretning/bustad føremål.
Veg, vatn, avlaup
Offentleg vatn og avlaup via privat felles stikkledning.
Frå kommunal veg er det tilkomst via privat felles veg. Deretter felles tun og parkeringsplass for sameiget på eigen grunn.

Leo4 AS som er utbyggjar/seljar er største eigar i den felles private vegen. Det er ikkje tinglyst vegrett til eigedommen per i dag men utbyggjar/seljar garanterer vegrett gjennom sin eigardel i vegen. Utbyggjar/seljar sørger for at eigedommen får vegrett evt eigarandel i vegen når desse forholda skal ordnast ved vidare utbygging av området.
Energimerking
Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C
Tilkomst
Frå Sandane sentrum køyrer ein mot Hyen. Hold til venstre når du kjem til der vegen deler seg og går over brua. Kjør så litt vidare før du tar vegen over elva til Søreidesida av Gloppenelva. Like etter brua deler vegen seg i tre og då tar ein den midterste. Køyr til du får eigedommen på høgre side. Søreide ligg kun 2,5 km frå Sandane sentrum så her kan ein enten setje seg i bilen i et par minutt, nytte sykkel eller spasere inn til sentrum.

Det blir satt opp visningskilt ved fellesvisning.
Oppvarming
Varme i alle golv med unntak av soverom og bod. Balansert ventilasjon med varmegjennvinning.
Kommunale avgifter
Estimert kr 12.005 per år.
(Inkluderer: vassavgift kr 2711, kloakkavgift kr. 3452, estimert eigedomsskatt kr. 2100, og renovasjon (Nomil) kr. 3742 (standardabbonement bustad)).
Faste kostnader
- Kommunale avgifter og eigedomskatt
- Fellesutgifter til sameiget
- Straum
Formueverdi
Denne er ikkje fastsatt då leilighetene er nyoppført. Det vil bli fastsatt ligningsverdi for ny eigar.
Likningsverdi ligg normalt på 20-30% av verdien for primærbustad og 90% av verdien for seksundærbustad.
Ferdigattest
Det føreligg ferdigattest frå Gloppen Kommune datert 07.08.2018.
Felleskostnader
Kr. 810 per mnd (inkluderer: felles byggforsikring, vaktmestertjenester, administrasjon, brøyting, straum fellesareal og avsetning til vedlikehaldsfond).
Opplysningar om sameige.
Sameiget består av eit bygg med 5 bustadseksjonar.
Med eigarseksjon meinast sameigedel i bebygd eigedom med tilknytta einerett til bruk av ein av fleire bustader eller andre brukseiningar i eigedomen. I følgje lov om eigarseksjonar kan ingen erverve meir enn to bustadseksjonar i sameige.
Rekneskap/vedtekter
Sameiget består av 5 bustadseksjonar og er ikkje rekneskapspliktig. Vedtekter ligg som vedlegg til prospekt.
Forretningsførar/rekneskapsførar
Accountor Gloppen.
Godkjenning/forkjøpsrett
Ingen forkjøpsrett. Styret skal ha opplysningar om ny eigar.
Legalpant
Sameige har legalpant for inntil 2G for dekking av ubetalte felleskostnader.
Utleige
Seksjonen kan i sin heilheit leigast ut til bustadføremål.
Radonmåling
Alle som leiger ut bustad må ha gjennomført radonmåling samt leggje fram dokumentasjon på at radonnivåa er forsvarlege. Dette kravet gjeld for alle typar utleigebustader samt leilegheiter og hyblar i tilknytning til eigen bustad.
Forsikring
Leilegheita er fullverdiforsikra gjennom sameiget si felles byggforsikring, og vert betalt gjennom fellesutgiftene til sameiget. Kjøpar må teikne innbuforsikring frå overtakingsdato.
Bustadseljarforsikring
Bustaden er seld utan bustadseljarforsikring.
Bustadkjøparforsikring
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS formidlar bustadkjøparforsikring frå HELP Forsikring AS. Dette er ei rettshjelpsforsikring som gir tryggleik og profesjonell juridisk hjelp dersom det vart oppdaga uventa feil og manglar ved bustaden. Ta kontakt med meklar for meir informasjon eller les meir om forsikringa på www.help.no.
Finansiering
Interessentar som ønskjer tilbod om finansiering i Sparebanken Sogn og Fjordane kan kontakte meklar.
Kvitvasking
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot kvitvasking og terrorfinansiering pålegg eigedomsmeklarar å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kundar og/eller eventuelle reelle rettigheitshavarar. Dersom kunden ikkje oppfyller krava etter lova eller eigedomsmeklar har mistankar om at transaksjonar har tilknyting til utbyte frå straffbare handlingar eller forhold som rammast av straffelova §§ 131-136 a, kan eigedomsmeklaren stoppe gjennomføringa av transaksjonen eller eigedomshandelen. Eigedomsmeklaren kan ikkje haldast ansvarleg for dei konsekvensane dette vil kunne få for partane eller andre som har interesser i eigedomshandelen.
Bodgjeving
Alle bod skal gjevast skriftleg til meklar. Det første bodet skal gjevast på bodskjema påført bodgjevar sin signatur. I tillegg må bodgjevar ha legitimert seg. Seinare bod kan gjevast per e-post, SMS eller per faks til meklar. Bod kan også gjevast via bodgjevingsplattform på nett eller app. Veljast denne løysinga, er det ikkje krav til å sende det første bodet på bodskjema. Meklar skal så snart som muleg stadfeste skriftleg ovanfor bodgjevar at bod er motteke.

Bod som ikkje er skriftleg, eller som har kortare akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte vising, vil ikkje bli formidla til seljar. Meklar vil heller ikkje formidle bod med atterhald om at bodet er hemmeleg for andre bodgjevarar. Eit bod er bindande for bodgjevar når bodet er blitt gjort kjent for seljar. Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste eitkvart bod, og pliktar såleis ikkje å akseptere det høgste bodet på eigedomen.

Meklar skal, i den grad det er naudsynt og muleg, informere dei involverte i bodrunden skriftleg om status i bodgjevinga.
Meklar pliktar å leggje til rette for ei forsvarleg avvikling av bodrunden. For at boda skal kunne bli handsama og formidla vidare skriftlig til alle involverte partar, må eitkvart bod ha ein tilstrekkeleg lang akseptfrist, og uansett bør ikkje eit bod ha ein akseptfrist på mindre enn 30 minutt frå bodet vert gjeve. Seljar må skriftleg akseptere bodet før bodaksept kan formidlast til bodgjevar.
Ein gjer merksam på at bod som vert gjeve etter normal arbeidstid vert handsama/formidla påfølgjande arbeidsdag.

Seljar og kjøpar har krav på å få utlevert kopi av bodjournalen straks etter at handel er komt i stand. Alle som har gjeve bod på eigedomen kan på førespurnad få en kopi av anonymisert bodjournal etter at bodrunden er avslutta.
Ein syner elles til "Forbrukarinformasjon om bodgjeving", som er teke inn på baksida av bodskjema i salsoppgåva.
Overtaking
Etter avtale med seljar.
Seld "som den er"
Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom. Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova § 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar.

Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle:
Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om forhold ved eigedomen som seljar kjende eller måtte kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt.
Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide.
Når eigedomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og forholda elles.
Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar.
Nøkkelinfo
Primærrom ? 47 m2
Bruksareal ? 50 m2
Bruttoareal ? 57 m2
Byggeår 2018
Tomte­areal 2347 m2
Energi­merking ? C
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kontakt meklar
Bilete av Kamilla Nedre-Flo
Kamilla Nedre-Flo
Eigedomsmeklar MNEF
Stryn
Tilbake til bustadutlisting

Skal gje forbrukarane kunnskap om energiforbruket til bueininga. Alle bustader, fritidsbustader og yrkesbygg skal energimerkast ved sal og utleige. Sjå energimerking.no for meir informasjon.

P-rom vert målt frå innsida av yttervegg inkludert veggane mellom desse areala. Dette er innvendige areal av bustaden som vert brukt til kort- eller langvarig opphald (opphaldsrom), til dømes stove, kjøken, bad, soverom, vaskerom og gangareal mellom desse. Bodareal/areal for lagring/tekniske rom inngår ikkje i primærrom.

Arealet av bygingen målt frå utvendig vegg til utvendig vegg eller midt i skiljevegg mot anna brukseining eller fellesareal.

Bruksareal er summen av det arealet som ligg innanfor ytterveggane, og vert målt frå innsida av yttervegg til innsida av yttervegg. Alt areal av innvendige veggar er medrekna. Målbart areal skal ha takhøgd på 1,9 meter.

Dersom sal til prisframlegg.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • dokumentavgift (2,5% av kjøpesum)
 • tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 525,-)
 • tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 525,-)
 • panteattest (kr. 172,-).

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 430,-)
 • tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 430,-)
 • panteattest (kr. 172,-).

I tillegg kan det kome eigarskiftegebyr.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • noteringsgebyr
 • transportgebyr
 • eigarskiftegebyr
 • medlemskapsgebyr
Søreide
Sandane
Prisant. 1950000
Soverom 1
Bustadtype Leilegheit
Eigarform Eigar (Sjølveigar)
Nøkkelinfo
Primærrom ? 47 m2
Bruksareal ? 50 m2
Bruttoareal ? 57 m2
Byggeår 2018
Tomte­areal 2347 m2
Energi­merking ? C
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kor mykje treng du låne?
Prøv Sparebanken Sogn og Fjordane sin lånekalkulator
I nærområdet