Sjarmerande og idyllisk småbruk. Stølshus, naust og hjorteløyve

Vis i kart
Levegen 179, Ytre Lee
Vik i Sogn
Prisant. 900000
Soverom 4
Bustadtype Gard/Småbruk
Eigarform Eigar (Sjølveigar)

Sjarmerande og idyllisk småbruk. Stølshus, naust og hjorteløyve

Eigedom
Levegen 179, Ytre Lee
6893 Vik i sogn
Om eigedomen
Garden ligg på Ytre Lee i Framfjorden,Vik Kommune. Gardstunet finn ein på 300 m.o.h.
Garden Lee er ein bratt høgdegard, som merkjer seg ut med eit svært rikt kulturlandskap. Her har gamle driftsmåtar vore nytta heilt til vår tid.
Det er bilveg til Ytre Lee via grenda Dale.

I nyare tid har det vore fire bruk på Lee, to på Ytre Lee og to på Fremre Lee. Garden er brattlendt, men det er solrikt og grøderikt, så Lee vart rekna som ein god gard. Lee er ein gamal gard. Alt for 3000 år sidan vart det dokumentert kulturspor på garden, og på 1300- talet er garden omtala i skriftlege kjelder. Talkumgruvene på Lee er også eit kulturhistorisk minne.
Me gjer merksam på at alle bygningane er SEFRAK-registrert, med unnatak av garasjen og naustet. Det vil sei at dersom ein ynskjer/søker om endringar på fasade etc, så må kommunen sende søknaden til riksantikvaren for godkjenning.
Kopi frå SEFRAK kan tingast hjå meglar.
Tunet ligg i omsynssone H570-5 Bevaring av kulturmiljø. Le. Kjerneområde Landbruk, kulturlandskap.
Innhald
Dette ein ein sjeldan mulegheit til å sikre seg ein flott, historisk gard i Framfjorden. Eigedomen består av fleire bygningar og ein driftsbygning/fjøs. I tillegg til flott utsikt og natur, følgjer det med hjorteløyve i sameige, stølshus med fiskerett i vatn (med garn) og eit naust omgitt av fjord og fjell.

Eigedomen består av gnr/bnr 54/3 og 54/4 og er på ca. 73,2 daa.

På bnr.3 står desse bygga, omtalt som i takst:
Fjøs: Frå ca 1900. Kjellaren inneheld gjødsellager og sauebingar. 1. etasje er det husdyrrom tilpassa sauehald og løe/forsentral. 2. etasje inneheld låvebru, lager og snikkarverkstad. Bygningen er ikkje tilpassa dagens krav til husdyrhald og arbeidseffektivitet.
Garasje: Dobbel bilgarasje bygd inntil fjellvegg.
Stabbur: Har i seinare år vore brukt som lager.
Bua: Bygd saman med kårhuset på bnr. 3. Kjellaren er tradisjonell jordkjellar i eitt rom. 1. etasje har eitt opphaldsrom og bislag. På loftet er det hems med svært avgrensa etasjehøgde. Har vore brukt som lager.
Kårhus: Frå ca. 1800. 1.etasje inneheld bislag, kammers/gang, kjøken og stove. 2. etasje med gang, toalett og soverom.
Våningshus: Frå ca. 1850. 1.etasje inneheld bislag, gang, kjøken, bad, innerbod og to stover. 2.etasje med gang og 3 soverom.

På bnr.4 står:
Eldshus: Har vore brukt til lager i seinare tid.
Våningshus: Ingenting ved den tekniske tilstanden, rominndeling eller fasilitetar tilseier at bygningen er bebueleg. Ein kan sjå for seg at huset kan nyttast som anneks/kontor/arbeidsrom etter renovering.

Naust på felles grunn ved fjorden. Naustet har behov for omfattande oppgradering for at det skal bli ståande.

Stølshus på Bjergane. Lee har fjellstøl med stølshus på Bjergane, 3 timars gange frå garden.
I samband med kraftutbygginga på Vikafjellet på 1960/70-talet, vart det bygd anleggsveg frå
Vikafjellsvegen og fram til stølen. Det er ikkje innlagt vatn eller straum. Flateinnhaldet er opplyst å vere kring 20 kvm. Det er fiskerett med garn i fjellvatn tiilhøyrande eigedomen på Bjergane i Stølsheimen

Takstmann informerar om at det ut i frå dei gamle økonomiske karta, ser det ut til at bnr 3 og 4 rår over ca 250 daa utmark/beite rett over gardstunet (gardskart.no sitt oppmålingsverktøy).
I tillegg har garden 45 % andel i Bjergane utmarkssameige. Sameiga er på 3850 daa og det meste av arealet ligg over skoggrensa.

Garden er med i felles hjortevald med dei andre gardsbruka på (fremre) Lee og Dale. Valdet er opplyst å ha kring 18 jaktløyver. Taksten legg til grunn at 2 løyver kan knyttast til dette bruket og at kvart løyve årleg kan leigast ut for kr 4000,- Ein rår ny eigar til å orientere seg om korleis jaktordninga i området fungerer og for å få meir nøyaktige opplysningar kring løyva.

Sauehaldet på garden vart avslutta kring 2006. Etter det har jorda vore vekkleigd til ein nabo som beitar sau og driv grasproduksjon. Jordleigeavtalen er munnleg og opphøyrer ved eigarskifte.
Standard
Våningshuset på bnr. 3 vart kring 1930 tilbygd på nordsida. Det har vore gjort noko foretallande vedlikehald opp igjennom åra. Huset var bebudd til 2016.
kjøken har eldre, plassbygd kjøkeninnreiing. Badet vart bygd i 1990. Utføringa er påstøyp med varmekablar og sveisa golvbelegg. På veggene er det våtromsplater og i himlinga er det brukt takess. Røyropplegget er stort sett montert som ope anlegg på vegg. Møbleringa er wc, dusjkabinett, vaskeservant med underskåp, utslagsvask og plass til vaskemaskin.
Huset har 2 piper og det er mulegheit for vedfyring i fleire rom i både 1.etasje og på loftet. Elles har huset varmepumpe frå 2008.
På golv er det ubehandla tregolv, golvbelegg og måla tregolv. Veggar, finerpanel, måla panel, tømmervegger og tapet. Himling med takess, måla porøs huntonitt, måla panel og bjelkar med innskot.
Ny eigar må pårekne store summar til innvendig og utvendig renovering, viss det er ei målsetting å få huset opp til dagens krav til bruksstandard.

Kårhuset er av enkel standard og har ikkje vore bebudd sidan 1986.
Kjøkkenet har eldre, plassbygd kjøkkeninnreiing og utslagsvask. Det er eit lite enkelt toalett på loftet. Huset har svært enkle innvendige installasjonar for vatn. Det er usikkert om det har vore varmevatn i bygningen. Ein må pårekne å ta igjen alt av vatn og avløpsrøyr.
Det går stålrøyr frå ovnen i 1 etasje og opp i pipeløpet på loftet. Vedfyring i stova i 1. etasje. På golv er det måla tregolv og golvbelegg. På vegg ubehandla tømmervegger, måla panel og måla plater. I himling bjelkar med innskot, måla plater og måla panel.
Huset tilfredsstiller verken krav til rominndeling eller moderne løysingar. Det er avdekka råteskadar og retningsavvik. Ut frå storleik og rominndeling vil truleg huset fungere best som anneks eller anna tilleggsareal. Ny eigar må pårekne store kostnader om ein ynskjer å få huset opp til dagens krav til bruksstandard.

Det må påreknast kostnader for vedlikehald og oppgraderingar av stort sett alle bygg på eigedomen.
Byggjemåte
bnr.3:
Fjøs: Byggjemåten er gråsteinsmurar og etasjeskille er trebjelkelag. Veggene er truleg uisolerte og er dels oppsette av lafta tømmer og dels av bindingsverk med umåla/måla, ståande bordkledning. Takkonstruksjonen er av sperr og yttertaket er lagt med bølgjeblekkplater.
Garasje: Bygningen har jord/grusgolv og to av veggene er oppsett av pussa lettklinkarstein. På den siste veggen er det sidehengsla dørar for tilkomst. Takkonstruksjonen er av heimelaga takstolar og yttertaket er lagt med stålplater.
Stabbur: Tradisjonelt stabbur på trepålar. Golvet er trebjelkelag og veggene er oppsett av lafta tømmer. Takkonstruksjonen er av sperr og yttertaket er truleg lagt med valsa tønner.
Bua: Byggjemåten er gråsteinsmurar og etasjeskille i trebjelkelag. Veggene er oppsett av lafta tømmer med utvendig, liggande bordkledning. Takkonstruksjonen er av sperr og yttertaket er lagt med bølgjeblekkplater.
Kårhus: Huset står på gråsteinsmurar og har jordkjellar. Veggene er oppsett av lafta tømmer, er uisolerte og har utvendig liggande bordkledning. Etasjeskille er trebjelkelag. Huset har saltaksform. Takkonstruksjonen er av sperr og yttertaket er lagt med bølgjeblekkplater.
Våningshus: Huset står på gråsteinsmurar og har to jordkjellarar. Veggene er oppsett av lafta tømmer og har utvendig liggande bordkledning. Det er grunn til å tru at huset ikkje er isolert. Etasjeskille er trebjelkelag. Huset har saltaksform mot spissark mot sørvest. Takkonstruksjonen er av sperr og yttertaket er lagt med eternittplater. Taket vart truleg lagt på 1960-talet. Takplatene inneheld asbest og må handsamast som farleg avfall ved eventuell riving, vekktransport og levering.

Bnr.4:
Eldshus: Gamal bygning som står delvis på gråsteinsmurar. Veggene er oppsett av lafta tømmer, utanom ein gavlvegg som er bygd opp igjen av bindingsverk og bordkledning. Takkonstruksjonen er av sperr og yttertaket er lagt med bølgjeblekkplater.
Våningshus: Byggjemåten er gråsteinsmurar og etasjeskille i trebjelkelag . Veggene er oppsett av lafta tømmer og har utvendig, liggande bordkledning. Huset er uisolert. men vindaugene er isolerglas frå 1980-åra. Takkonstruksjonen er av sperr og yttertaket er lagt med bølgjeblekkplater.

Med omsyn til den tekniske standarden på bygningane vert det elles vist til takst av Svein Arve Ruud, datert 09.05.2019.

Kjøpar pliktar å gjere seg kjend med innhaldet i taksten og i eigenerklæring frå seljar som ligg ved salsoppgåva før det vert lagt inn bod på eigedommen. Meklar gjer elles merksam på kjøpar si undersøkingsplikt med heimel i avhendingslova.
Areal og fordeling per etasje
Primærrom: 147 kvm, Bruksareal: 149 kvm
Alle rom er P-rom unnateke: Boder

BRA Våningshus pr. etasje:
1.Etasje: 68 kvm
2.Etasje: 36 kvm

BRA Kårhus pr. etasje:
1. etasje: 33 kvm
2. etasje: 12 kvm

Areala er henta frå takst utført av autorisert takstmann og er i samsvar med NS 3940. Meklar har ikkje kontrollert areala.
Parkering
I garasje, elles rikeleg med parkeringsplass på eigen tomt.
Tomt
Areal: 73 200 kvm, Eierform: Eiet tomt
For nærare beskriving av arealgrunnlaget på eigedomen, sjå vedlagt taktst.
Regulering/offentleg godkjenning
Heile eigedomen ligg i eit område som i arealdelen i gjeldande kommuneplan er avsett til LNF (landbruk, natur og friluftsområde).
Veg, vatn, avlaup
Garden har eigen brønn som syter for vannforsyninga.
Avløp til privat slamutskillar med spreiegrøfter etter byggetida sine krav.
Det er bilveg til Ytre Lee via grenda Dale. Vegen er bratt og smal og har asfaltdekke fram til Dale. Frå Dale og utover mot Lee er det vekselsvis grus og fresemassar som toppdekke.
Energimerking
Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Tilkomst
Eigedomen ligg til kommunal veg.
Oppvarming
- Vedfyring
- Varmepumpe
- Elektrisk oppvarming
Kommunale avgifter
Kr. 3 518 pr. år inkl. evt. eigedomsskatt.
Faste kostnader
Straum og nettleige etter eige forbruk.
Innbuforsikring.
Forsikring.
Kommunale avgifter og eigedomskatt.
Meklar gjer merksam på at faste laupande kostnader vil kunne variere med omsyn til bruk av bustaden og avtalar med leverandørar.
Formueverdi
Likningsverdi som primærbustad kr 388 564 per 31.12.17
Likningsverdi som sekundærbustad kr per 31.12.17
Samla likningsverdi for begge bruksnummera.
Ferdigattest
Det føreligg ikkje ferdigattest eller bruksløyve frå Vik kommune.
Konsesjon
lfølgje arealgrunnlaget på gardskart.nibio.no pr 28.04.2019, oppfyller ikkje eigedomen dagens arealkrav i Odelsloven jmfr. Odelslovens § 2 (meir enn 35 daa full­- og overflatedyrka jord eller meir enn 500 daa produktiv skog). Ut frå kartgrunnlaget meiner takstingeniøren at det ikkje er buplikt, men kommunen kan vedta buplikt etter Konsesjonsloven sin § 11 i samband med behandling av konsesjonssøknaden. Krav om skjøtselplan for kulturlandskapet kan vere eit potensielt anna konsesjonsvilkår m.m. Ein ber eventuelle kjøparar gjere seg kjende med konsesjonsregelverket.

Seljar tek konsesjonsrisikoen om det er avtala for høg kjøpesum etter konsesjonslova § 9a. Kvar av partane kan med bakgrunn i dette fri seg frå avtalen ved skriftleg melding til meklar. Partane kan ikkje fremje krav mot kvarandre som følgje av slik oppseiing av avtalen. Kjøpar har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon vert nekta med grunnlag i konsesjonslova sine øvrige slutningar herunder § 9 nr. 1 til 4. Dersom den situasjon skulle oppstå at kjøpar ikkje får konsesjon med grunnlag i dei høva som er vist til i Konsesjonslova sine øvrige slutningar nemnd over, skal oppgjeret til seljar liggje føre som avtala, men då 2 månader frå endeleg avslagsvedtak er gjort. Naudsynt sikkerheit for kjøpesum må i eit slikt tilfelle opprettast som tredjemannspant i eigedomen, og seljar pliktar å underteikne på pantedokumentet for tredjemannspant, dersom partane ikkje innan 2 veker frå endeleg konsesjonsavslag vert einige om anna sikkerheit. Kjøpar pliktar då å avhende eigedomen på nytt for eiga rekning og risiko.
Utleige
Om kommunen krev buplikt på eigedomen kan ein ikkje leige ut heile bustaden/eigedomen utan at ein bur der sjølv.
Radonmåling
Alle som leiger ut bustad må ha gjennomført radonmåling samt leggje fram dokumentasjon på at radonnivåa er forsvarlege. Dette kravet gjeld for alle typar utleigebustader samt leilegheiter og hyblar i tilknytning til eigen bustad.
Diverse
Eigedomen er vaska og rydda, og eigedomen blir overteken slik den framstår på visinga.
Bustadseljarforsikring
Bustaden er seld med bustadseljarforsikring. Ved eigegarskifteforsikring på gardsbruk dekkes kun manglar ved bustaddelen, direkte tilhøyrande garasje og tilliggende tomt. Næringsbygg som låve, fjøs etc. omfattes ikkje sjølv om dei ikke nyttast til næringsformål.
Bustadkjøparforsikring
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS formidlar bustadkjøparforsikring frå HELP Forsikring AS. Dette er ei rettshjelpsforsikring som gir tryggleik og profesjonell juridisk hjelp dersom det vart oppdaga uventa feil og manglar ved bustaden. Ta kontakt med meklar for meir informasjon eller les meir om forsikringa på www.help.no.
Finansiering
Interessentar som ønskjer tilbod om finansiering i Sparebanken Sogn og Fjordane kan kontakte meklar.
Kvitvasking
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS er underlagt lov om kvitvasking og terrorfinansiering, og pliktar å rapportere til økokrim om mistenkjelege transaksjonar. Vidare er det strenge reglar om kontroll av legitimasjon frå alle partar og/eller reelle rettigheitshavarar i samband med handelen (seljar, kjøpar og fullmektigar for desse).
Bodgjeving
Alle bod skal gjevast skriftleg til meklar. Det første bodet skal gjevast på bodskjema påført bodgjevar sin signatur. I tillegg må bodgjevar ha legitimert seg. Seinare bod kan gjevast per e-post, SMS eller per faks til meklar. Bod kan også gjevast via bodgjevingsplattform på nett eller app. Veljast denne løysinga, er det ikkje krav til å sende det første bodet på bodskjema. Meklar skal så snart som muleg stadfeste skriftleg ovanfor bodgjevar at bod er motteke.

Bod som ikkje er skriftleg, eller som har kortare akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte vising, vil ikkje bli formidla til seljar. Meklar vil heller ikkje formidle bod med atterhald om at bodet er hemmeleg for andre bodgjevarar. Eit bod er bindande for bodgjevar når bodet er blitt gjort kjent for seljar. Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste eitkvart bod, og pliktar såleis ikkje å akseptere det høgste bodet på eigedomen.

Meklar skal, i den grad det er naudsynt og muleg, informere dei involverte i bodrunden skriftleg om status i bodgjevinga.
Meklar pliktar å leggje til rette for ei forsvarleg avvikling av bodrunden. For at boda skal kunne bli handsama og formidla vidare skriftlig til alle involverte partar, må eitkvart bod ha ein tilstrekkeleg lang akseptfrist, og uansett bør ikkje eit bod ha ein akseptfrist på mindre enn 30 minutt frå bodet vert gjeve. Seljar må skriftleg akseptere bodet før bodaksept kan formidlast til bodgjevar.
Ein gjer merksam på at bod som vert gjeve etter normal arbeidstid vert handsama/formidla påfølgjande arbeidsdag.

Seljar og kjøpar har krav på å få utlevert kopi av bodjournalen straks etter at handel er komt i stand. Alle som har gjeve bod på eigedomen kan på førespurnad få en kopi av anonymisert bodjournal etter at bodrunden er avslutta.
Ein syner elles til "Forbrukarinformasjon om bodgjeving", som er teke inn på baksida av bodskjema i salsoppgåva.
Overtaking
Etter avtale med seljar.
Seld "som den er"
Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom. Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova § 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar.

Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle:
Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om forhold ved eigedomen som seljar kjende eller måtte kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt.
Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide.
Når eigedomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og forholda elles.
Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar.
Nøkkelinfo
Primærrom ? 147 m2
Bruksareal ? 149 m2
Byggeår 1800
Tomte­areal 73200 m2
Eigarskifte­forsikring Ja
Energi­merking ? G
Vising
sundag 2. juni, 13:00 – 14:30
Kontakt meklar
Bilete av Olav  Skjeldestad
Olav Skjeldestad
Eigedomsmeklar MNEF
Sogndal
Tilbake til bustadutlisting

Skal gje forbrukarane kunnskap om energiforbruket til bueininga. Alle bustader, fritidsbustader og yrkesbygg skal energimerkast ved sal og utleige. Sjå energimerking.no for meir informasjon.

P-rom vert målt frå innsida av yttervegg inkludert veggane mellom desse areala. Dette er innvendige areal av bustaden som vert brukt til kort- eller langvarig opphald (opphaldsrom), til dømes stove, kjøken, bad, soverom, vaskerom og gangareal mellom desse. Bodareal/areal for lagring/tekniske rom inngår ikkje i primærrom.

Arealet av bygingen målt frå utvendig vegg til utvendig vegg eller midt i skiljevegg mot anna brukseining eller fellesareal.

Bruksareal er summen av det arealet som ligg innanfor ytterveggane, og vert målt frå innsida av yttervegg til innsida av yttervegg. Alt areal av innvendige veggar er medrekna. Målbart areal skal ha takhøgd på 1,9 meter.

Levegen 179, Ytre Lee
Vik i Sogn
Prisant. 900000
Soverom 4
Bustadtype Gard/Småbruk
Eigarform Eigar (Sjølveigar)
Nøkkelinfo
Primærrom ? 147 m2
Bruksareal ? 149 m2
Byggeår 1800
Tomte­areal 73200 m2
Eigarskifte­forsikring Ja
Energi­merking ? G
Vising
sundag 2. juni, 13:00 – 14:30
Kor mykje treng du låne?
Prøv Sparebanken Sogn og Fjordane sin lånekalkulator
I nærområdet