Triveleg fritidseigedom Aastøylen.

Vis i kart
Aastøylen
Hyen
Prisant. 1350000
Soverom 3
Bustadtype Fritid
Eigarform Eigar (Sjølveigar)

Triveleg fritidseigedom Aastøylen.

Eigedom
Aastøylen
6829 Hyen
Om eiendommen
Eigedommen ligg idyllisk og fint til i flotte turområder både til fjells og til rundt Gjengedalsvatnet.
Det er ca 16km til Hyen
Innhald
Hytte over ein etasje:
bod, gang, to - tre sov, soveromsgang, sanitærrom, kjøkken, stue.
Aneks: Overbygd inngangsparti, sanitærrom, dels garderobe/lager, bod, biodo og sov/stue m/ildsted.
Standard
Hytta framstår som triveleg og godt Gjennomført enkel til god rustikk standard fra byggetid. Godt kjøkken med liten spiseplass øst.
Vedkomfyr, gasskomfyr, og gasskjøleskap i kjøkken, peis i stue. 3 soverom og sanitærrom, m/ plassert Separett Villa toalett (forbrenningstoalett), dusjkabinett m/kar m/"stamp" til vannpåfyll og pumpe. Ikke innlagt vann. Lyst trivelig sanitærrom, men ikke utført som våtrom. Overbygg skjermer uteplass ved stue.

Det er ikkje framført straum til hytta. Det er montert vindgenerator og to solcellepanel, dette virkar å fungere godt.
Byggjemåte
Grunn/fundament: Faste masser mot fjellgrunn. Støpt fundament/sole og mur av betonghullstein. Bjelkelag i tre over kryprom(kan m/fordel ehandle/impregnere hvit material mot krypkjeller mot fukt, og bedre hindre adkomst og miljø for evt. gnagere etc. påpasse ventilasjon av kryprom. Det
oppsamlet materialer i kryprom er uheldig slik. Isolert ca. 15cm i trebjelkelag mot kryprom. Yttervegg i tradisjonelt 4" bindingsverk isolert 10cm m/asfaltplate, papp, lekter og stående tømmermannspanel. Bærende gulv 1.etg. av gulvbord, der det er lagt underlagspapp og laminatgulv
over. Takkonstruksjon taksperr i tre danner saltak, har midtbæring/mønedrager. Yttertak: Bordtak og papp, knotteplast og torvtak m/torvhald og takrenner. Isolert ca. 10cm med luftet skikt i konstruksjon mellom isolert og undertak. Vinduer 2 lags med sprosse mellom glass. Er fra byggetid.Ene dørfag mot terrasse har knust glass.

Med omsyn til den tekniske standarden på bygningane vert det elles vist til takst av Helgås Bygg og Taksering Gunnar Helgås, datert 24.5.2018.

Kjøpar pliktar å gjere seg kjend med innhaldet i taksten og i eigenerklæring frå seljar som ligg ved salsoppgåva før det vert lagt inn bod på eigedommen. Meklar gjer elles merksam på kjøpar si undersøkingsplikt med heimel i avhendingslova.
Areal og fordeling per etasje
Primærrom: 72 kvm, Bruksareal: 74 kvm, Bruttoareal: 79 kvm
Alle rom er P-rom unnateke: bod

BRA pr. etasje:
1.Etasje: 74

Areala er henta frå takst utført av autorisert takstmann og er i samsvar med NS 3940. Meklar har ikkje kontrollert areala.
Parkering
Det er 2/3 parkeringsplassar ved hytta. Eller på vinterstid når stølsvegen er stengt er det parkering på fellesplass ca 1,6 km frå hytta.
Tomt
Areal: 1 117 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering/offentleg godkjenning
LNF areal med spredt fradelt tomter fra gårdsbruk.
Veg, vatn, avlaup
Ikke innlagt vann. De henter i dag vann fra elven like ved, og dels medbrakt. I anneks er tillaget et dujsrom.
Egen privat avløpsløsning gråvann lagt ut i rør til terreng. Det er forbrenningstoalett montert i sanitærrom i hytta. Biodo innvendig i anneks nyttes også.
Strøm ikke ført frem til hytte, en i tilfellet kostbar anskaffelse. Det er montert vindgenerator og 2x solcellepanel, som synes å fungere bra.
Tilkomst
Det er lett tilkomst til hytta.
Tinglyst rett til vei/ stølsvei grovt gruset, og det er betalt kr.10.000,- til oppsitter/e for veirett. Det kan påregnes over tid at det etableres årlig betaling for veivedlikehold brøyting etc. Det er god veitilkomst opp til eiendommen og parkering på egen grunn m/plass til 2-3biler sommarstid. Vinter er det stengt veg og det må parkeres ca 1,6 km frå hytta.
Oppvarming
Det er utført dobbel pipe slik at en har sannsynlig separat pipeløp for oljefyr, og for vedovn + peis i stue.
Kommunale avgifter
Kr. 3 000 pr. år
eigedomsskatt inkl. evt. eigedomsskatt.
Formueverdi
Likningsverdi som primærbustad kr per
Ferdigattest
Det føreligg ikkje ferdigattest eller bruksløyve frå Gloppen kommune.
Konsesjon
Eigedomen er ikkje konsesjonspliktig.
Utleige
Eigedomen kan i sin heilhet leigast ut til bustad/næringsføremål.
Radonmåling
Alle som leiger ut bustad må ha gjennomført radonmåling samt leggje fram dokumentasjon på at radonnivåa er forsvarlege. Dette kravet gjeld for alle typar utleigebustader samt leilegheiter og hyblar i tilknytning til eigen bustad.
Bustadseljarforsikring
Bustaden er seld utan bustadseljarforsikring.
Bustadkjøparforsikring
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS formidlar bustadkjøparforsikring frå HELP Forsikring AS. Dette er ei rettshjelpsforsikring som gir tryggleik og profesjonell juridisk hjelp dersom det vart oppdaga uventa feil og manglar ved bustaden. Ta kontakt med meklar for meir informasjon eller les meir om forsikringa på www.help.no.
Finansiering
Interessentar som ønskjer tilbod om finansiering i Sparebanken Sogn og Fjordane kan kontakte meklar.
Kvitvasking
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot kvitvasking og terrorfinansiering pålegg eigedomsmeklarar å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kundar og/eller eventuelle reelle rettigheitshavarar. Dersom kunden ikkje oppfyller krava etter lova eller eigedomsmeklar har mistankar om at transaksjonar har tilknyting til utbyte frå straffbare handlingar eller forhold som rammast av straffelova §§ 131-136 a, kan eigedomsmeklaren stoppe gjennomføringa av transaksjonen eller eigedomshandelen. Eigedomsmeklaren kan ikkje haldast ansvarleg for dei konsekvensane dette vil kunne få for partane eller andre som har interesser i eigedomshandelen.
Bodgjeving
Alle bod skal gjevast skriftleg til meklar. Det første bodet skal gjevast på bodskjema påført bodgjevar sin signatur. I tillegg må bodgjevar ha legitimert seg. Seinare bod kan gjevast per e-post, SMS eller per faks til meklar. Bod kan også gjevast via bodgjevingsplattform på nett eller app. Veljast denne løysinga, er det ikkje krav til å sende det første bodet på bodskjema. Meklar skal så snart som muleg stadfeste skriftleg ovanfor bodgjevar at bod er motteke.

Bod som ikkje er skriftleg, eller som har kortare akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte vising, vil ikkje bli formidla til seljar. Meklar vil heller ikkje formidle bod med atterhald om at bodet er hemmeleg for andre bodgjevarar. Eit bod er bindande for bodgjevar når bodet er blitt gjort kjent for seljar. Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste eitkvart bod, og pliktar såleis ikkje å akseptere det høgste bodet på eigedomen.

Meklar skal, i den grad det er naudsynt og muleg, informere dei involverte i bodrunden skriftleg om status i bodgjevinga.
Meklar pliktar å leggje til rette for ei forsvarleg avvikling av bodrunden. For at boda skal kunne bli handsama og formidla vidare skriftlig til alle involverte partar, må eitkvart bod ha ein tilstrekkeleg lang akseptfrist, og uansett bør ikkje eit bod ha ein akseptfrist på mindre enn 30 minutt frå bodet vert gjeve. Seljar må skriftleg akseptere bodet før bodaksept kan formidlast til bodgjevar.
Ein gjer merksam på at bod som vert gjeve etter normal arbeidstid vert handsama/formidla påfølgjande arbeidsdag.

Seljar og kjøpar har krav på å få utlevert kopi av bodjournalen straks etter at handel er komt i stand. Alle som har gjeve bod på eigedomen kan på førespurnad få en kopi av anonymisert bodjournal etter at bodrunden er avslutta.
Ein syner elles til "Forbrukarinformasjon om bodgjeving", som er teke inn på baksida av bodskjema i salsoppgåva.
Overtaking
Etter avtale med seljar.
Seld "som den er"
Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom. Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova § 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar.

Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle:
Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om forhold ved eigedomen som seljar kjende eller måtte kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt.
Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide.
Når eigedomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og forholda elles.
Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar.
Nøkkelinfo
Primærrom ? 72 m2
Bruksareal ? 74 m2
Bruttoareal ? 79 m2
Rom 3
Byggeår 1976
Tomte­areal 1117 m2
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kontakt meklar
Bilete av Sissel Anett Halnes
Sissel Anett Halnes
Eigedomsmeklar MNEF
Nordfjordeid
Tilbake til bustadutlisting

Skal gje forbrukarane kunnskap om energiforbruket til bueininga. Alle bustader, fritidsbustader og yrkesbygg skal energimerkast ved sal og utleige. Sjå energimerking.no for meir informasjon.

P-rom vert målt frå innsida av yttervegg inkludert veggane mellom desse areala. Dette er innvendige areal av bustaden som vert brukt til kort- eller langvarig opphald (opphaldsrom), til dømes stove, kjøken, bad, soverom, vaskerom og gangareal mellom desse. Bodareal/areal for lagring/tekniske rom inngår ikkje i primærrom.

Arealet av bygingen målt frå utvendig vegg til utvendig vegg eller midt i skiljevegg mot anna brukseining eller fellesareal.

Bruksareal er summen av det arealet som ligg innanfor ytterveggane, og vert målt frå innsida av yttervegg til innsida av yttervegg. Alt areal av innvendige veggar er medrekna. Målbart areal skal ha takhøgd på 1,9 meter.

Dersom sal til prisframlegg.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • dokumentavgift (2,5% av kjøpesum)
 • tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 525,-)
 • tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 525,-)
 • panteattest (kr. 172,-).

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 430,-)
 • tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 430,-)
 • panteattest (kr. 172,-).

I tillegg kan det kome eigarskiftegebyr.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • noteringsgebyr
 • transportgebyr
 • eigarskiftegebyr
 • medlemskapsgebyr
Aastøylen
Hyen
Prisant. 1350000
Soverom 3
Bustadtype Fritid
Eigarform Eigar (Sjølveigar)
Nøkkelinfo
Primærrom ? 72 m2
Bruksareal ? 74 m2
Bruttoareal ? 79 m2
Rom 3
Byggeår 1976
Tomte­areal 1117 m2
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kor mykje treng du låne?
Prøv Sparebanken Sogn og Fjordane sin lånekalkulator
I nærområdet