Einebustad med uthus og god tomt i Kjølsdalen!

Vis i kart
Stranda 78
Kjølsdalen
Prisant. 1250000
Soverom 3
Bustadtype Einebustad
Eigarform Eigar (Sjølveigar)

Einebustad med uthus og god tomt i Kjølsdalen!

Eigedom
Stranda 78
6776 Kjølsdalen
Om eiendommen
Eigedommen ligg kort veg unna Kjølsdalen Montesorriskule og barnehage. Det er fin utsikt mot fjorden og fjellheimen. Og det er gode solforhold.
Innhald
Husvær over to etasjar:
1. etasje: gang, trapperom, kjøkken, stove, allrom/stove
2.etasje: gang, trapperom, tre soverom, bad
Mørkeloft

Uthus over to etasjar:
Kjeller: tre boder
1. etasje: Vindfang m/nedtrekkbar stige, opphaldsrom, bod
Standard
Husværet er eldre og har behov for oppgradering, men det er i hovudsak store, gode rom og mange muligheter.

Overflater generelt: Himlingsbekledning; måla plater.
Veggbekledning; i hovedsak panel og måla plater, tapet på eine soverommet.
Golvbekledning; golvbelegg. Bad med måla takplater, måla veggplater og belegg på golvet.

Det er gjort arbeid på husværet, blant anna:
Modernisering (i 1978) Legging av ny taktekking.
Modernisering (i 1990) Utvendig etterisolering for mesteparten av ytterveggar og
legging av ny ytterkledning. Skifting av dei fleste vindauger.
Modernisering (i 1980) Generell oppussing av bygningen.
Byggjemåte
Grunnforhold antatt av morenemasser. Ukjent utførelse av drenering og fuktsikring. Fundamentert med såle dels av naturtein og dels av betong og elles som golv på grunn av betong. Ytterveggar oppført som enkelsk holmur med murstein med utvendig 5 cm etterisolering og med ytterkledning av liggande dobbeltfalsa trekledning. Åstakkonstruksjon med taktekking av eternitplater og alu. takrenner og nedløpsrør og med ca 10 cm isolasjon mot underliggande innreda rom. Etasjeskille av trebjelkelag med ukjent isolasjonsomfang. Vindauger i hovedsak med 2-lags ruter i trekarm, eit 1-lags vindauge på loftet.
Fasade sør; Betongplatting langs bygningen. Fasade vest; Betongtrapp og betongplatting. Lakkert tredør som ytterdør til 1.etg. Fasade nord; Betongtrapp og betongplatting. Måla tredør som ytterdør til loftet. Fasade aust; --.

Uthus:
Fundamentert med såle og golv på grunn av betong, enkle punktfundamenter i tilbygget. Grunnmur av betong og naturstein. Ytterveggar av reisverk med ytterkledning av liggande og noko ståande trekledning. Saltakkonstruksjon med taktekking av eternitplater, skråtak med bærande sperrer og taktekking av alu.plater, plast takrenner og nedløpsrør. Etasjeskille av trebjelkelag. Vindauger med 1-lags ruter i trekarm. To enkle plassbygde tredører mot aust og måla tett tredør som ytterdør til 1.etg. Hellelagt tun.

Med omsyn til den tekniske standarden på bygningane vert det elles vist til takst av Kristen Eikenæs, datert 7.6.2019.

Kjøpar pliktar å gjere seg kjend med innhaldet i taksten og i eigenerklæring frå seljar som ligg ved salsoppgåva før det vert lagt inn bod på eigedommen. Meklar gjer elles merksam på kjøpar si undersøkingsplikt med heimel i avhendingslova.
Areal og fordeling per etasje
Primærrom: 124 kvm, Bruksareal: 124 kvm, Bruttoareal: 154 kvm
Alle rom er P-rom unnateke:

BRA pr. etasje:
1.Etasje: 62 m2
2.etasje: 62 m2
Areala er henta frå takst utført av autorisert takstmann og er i samsvar med NS 3940. Meklar har ikkje kontrollert areala.
Parkering
Det er parkering på eiga tomt
Hefter/servituttar
1848/900027-1/56 Utskifting
03.10.1848
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1872/900036-1/56 Utskifting
15.11.1872
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1872/900037-1/56 Utskifting
15.11.1872
Overutskiftning.
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1873/900095-1/56 Utskifting
06.12.1873
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1875/900027-1/56 Utskifting
15.02.1875
Overutskiftning.
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1889/900086-1/56 Rettsbok
05.10.1889
Sæter og hjemmehavnsbeite.
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1892/900535-1/56 Bestemmelse om veg
23.01.1892
Vegkontrakt.
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1897/900138-1/56 Utskifting
04.08.1897
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1906/900018-1/56 Erklæring/avtale
07.04.1906
EGTEPAKT MELLEM PEDER MATHIAS JOHNSEN OG HUSTRU RASMINE OM
ET HUS STÅENDE PÅ D.BR. SKAL VÆRE HENNES SÆREIE
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere
Dette heftet skal forsøkast slettast.

1906/900163-1/56 Bestemmelse om veg
08.09.1906
Vegkontrakt.
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1950/844-1/56 Bestemmelse om vannledn.
19.06.1950
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1951/1835-2/56 Bestemmelse om vannledn.
15.12.1951
rettighetshaver:Knr:1443 Gnr:118 Bnr:26
rettighetshaver:Knr:1443 Gnr:118 Bnr:27
rettighetshaver:Knr:1443 Gnr:118 Bnr:29
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1966/824-1/56 Jordskifte
09.05.1966
Overført fra gnr. 118 bnr. 39.
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/980-1/56 Jordskifte
11.05.1967
Grensegangssak
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1969/2767-1/56 Jordskifte
14.11.1969
Grensegangssak
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1981/1644-1/56 Bestemmelse om bebyggelse
31.03.1981
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1983/6099-1/56 Jordskifte
20.12.1983
Jordskifte og overjordskifte.
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1987/4772-1/56 Jordskifte
06.11.1987
Grensegangssak
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1990/263-1/56 Jordskifte
17.01.1990
Grensegangsak.
Overført fra: 1443-118/9
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata

2019/409542-1/200 Registrering av grunn
05.04.2019 13:14
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1443 Gnr:118 Bnr:9
Elektronisk innsendt
Tomt
Areal: 1 352 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering/offentleg godkjenning
Planstatus gnr. 118 bnr. 96 Eigedomen er i arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - PlanID 2013005 - inkludert i byggeområde BA25

Dette området er underlagt reguleringsplankrav. Dette vil seie at det ikkje kan byggast på eigedomen før reguleringsplan er vedteken. Unnateke frå dette er tiltak etter plan- og bygningslova § 20-1 fyrste ledd bokstav a og c, § 20-2 c og § 20-2 d, jf. kapittel 1.3 i føresegner og retningslinjer til arealdelen i kommuneplanen 2015-2027. Eigedomen ligg også i omsynssone H310 - Fareområde skred.

Det er ikkje sagt noko om sannsynlegheita for at skred skal inntreffe, denne er opplyst frå seljar å vere minimal.
Veg, vatn, avlaup
Tilknytning vann: Eigedomen er tilknytta kommunalt vassverk.
Tilknytning avløp: Avløp til septiktank med overløp til fjorden.
Eigedeommen ligg ved fylkesveg.
Tilkomst
Det er lett tilkomst til eigedommen. Det vil bli skilta ved fellesvisning.
Oppvarming
Vedaomn i stova og på eine soverommet, elles er oppvarming basert på elektrisitet.
Kommunale avgifter
Kr. 2 792 pr. år
Renovasjonsavgift til NoMil vil komme i tillegg. Denne er på ca 4.000,- per år. inkl. evt. eigedomsskatt.
Faste kostnader
Straum og nettleige etter eige forbruk.
Forsikring er estimert til mellom 4 - 8 000,- pr. år og vil variere med kva tilbod ein har med sitt forsikringselskap.
Eigar må sjølv teikne fullverdi og innbuforsikring. Prisar på dette vil variere med om ein er totalkunde osv. hjå forsikringselskap.
Meklar gjer merksam på at desse utgiftene er knytt til dagens eigar og at desse vil kunne endre seg med omsyn til anna bruk av bustaden enn i dag eller andre avtalar med leverandørar.

Eigedommen er ikkje bebudd på lengre tid og det kan difor vere vanskelig å tallfeste forbruk på td. straum.
Formueverdi
Likningsverdi som primærbustad kr per
Likningsverdi som sekundærbustad kr per
EIgedommen er nyleg frådelt.
Likningsverdien er førebels ikkje fastsett. Denne vert fastsett av Skatteetaten etter overtaking, og vil normalt vere 25-30% av første gangs kjøpesum.
Ferdigattest
Det føreligg ikkje ferdigattest eller bruksløyve frå Eid kommune. Truleg grunna alder.
Konsesjon
Eigedomen er ikkje konsesjonspliktig.
Utleige
Eigedomen kan i sin heilhet leigast ut til bustad/næringsføremål.
Radonmåling
Alle som leiger ut bustad må ha gjennomført radonmåling samt leggje fram dokumentasjon på at radonnivåa er forsvarlege. Dette kravet gjeld for alle typar utleigebustader samt leilegheiter og hyblar i tilknytning til eigen bustad.
Bustadseljarforsikring
Seljar har teikna bustadseljarforsikring og har i samband med det utarbeidd ei eigenerklæring. Kjøpar pliktar å gjere seg kjend med denne før bodgiving/kjøp. Erklæringa er vedlagt i salsoppgåva.
Bustadkjøparforsikring
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS formidlar bustadkjøparforsikring frå HELP Forsikring AS. Dette er ei rettshjelpsforsikring som gir tryggleik og profesjonell juridisk hjelp dersom det vart oppdaga uventa feil og manglar ved bustaden. Ta kontakt med meklar for meir informasjon eller les meir om forsikringa på www.help.no.
Finansiering
Ønskjer du rask avklaring på finansielle spørsmål kan du ta kontakt med meklar som kan sette deg i kontakt med kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane. Meklar mottek ikkje godtgjersle for dette.
Kvitvasking
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS er underlagt lov om kvitvasking og terrorfinansiering, og pliktar å rapportere til økokrim om mistenkjelege transaksjonar. Vidare er det strenge reglar om kontroll av legitimasjon frå alle partar og/eller reelle rettigheitshavarar i samband med handelen (seljar, kjøpar og fullmektigar for desse).
Bodgjeving
Alle bod skal gjevast skriftleg til meklar. Det første bodet skal gjevast på bodskjema påført bodgjevar sin signatur. I tillegg må bodgjevar ha legitimert seg. Seinare bod kan gjevast per e-post, SMS eller per faks til meklar. Bod kan også gjevast via bodgjevingsplattform på nett eller app. Veljast denne løysinga, er det ikkje krav til å sende det første bodet på bodskjema. Meklar skal så snart som muleg stadfeste skriftleg ovanfor bodgjevar at bod er motteke.

Bod som ikkje er skriftleg, eller som har kortare akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte vising, vil ikkje bli formidla til seljar. Meklar vil heller ikkje formidle bod med atterhald om at bodet er hemmeleg for andre bodgjevarar. Eit bod er bindande for bodgjevar når bodet er blitt gjort kjent for seljar. Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste eitkvart bod, og pliktar såleis ikkje å akseptere det høgste bodet på eigedomen.

Meklar skal, i den grad det er naudsynt og muleg, informere dei involverte i bodrunden skriftleg om status i bodgjevinga.
Meklar pliktar å leggje til rette for ei forsvarleg avvikling av bodrunden. For at boda skal kunne bli handsama og formidla vidare skriftlig til alle involverte partar, må eitkvart bod ha ein tilstrekkeleg lang akseptfrist, og uansett bør ikkje eit bod ha ein akseptfrist på mindre enn 30 minutt frå bodet vert gjeve. Seljar må skriftleg akseptere bodet før bodaksept kan formidlast til bodgjevar.
Ein gjer merksam på at bod som vert gjeve etter normal arbeidstid vert handsama/formidla påfølgjande arbeidsdag.

Seljar og kjøpar har krav på å få utlevert kopi av bodjournalen straks etter at handel er komt i stand. Alle som har gjeve bod på eigedomen kan på førespurnad få en kopi av anonymisert bodjournal etter at bodrunden er avslutta.
Ein syner elles til "Forbrukarinformasjon om bodgjeving", som er teke inn på baksida av bodskjema i salsoppgåva.
Overtaking
Etter avtale med seljar. Husværet er ledig for kjøpar.
Seld "som den er"
Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom. Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova § 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar.

Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle:
Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om forhold ved eigedomen som seljar kjende eller måtte kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt.
Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide.
Når eigedomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og forholda elles.
Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar.
Nøkkelinfo
Primærrom ? 124 m2
Bruksareal ? 124 m2
Bruttoareal ? 154 m2
Byggeår 1920
Tomte­areal 1352 m2
Eigarskifte­forsikring Ja
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kontakt meklar
Bilete av Sissel Anett Halnes
Sissel Anett Halnes
Eigedomsmeklar MNEF
Nordfjordeid
Tilbake til bustadutlisting

Skal gje forbrukarane kunnskap om energiforbruket til bueininga. Alle bustader, fritidsbustader og yrkesbygg skal energimerkast ved sal og utleige. Sjå energimerking.no for meir informasjon.

P-rom vert målt frå innsida av yttervegg inkludert veggane mellom desse areala. Dette er innvendige areal av bustaden som vert brukt til kort- eller langvarig opphald (opphaldsrom), til dømes stove, kjøken, bad, soverom, vaskerom og gangareal mellom desse. Bodareal/areal for lagring/tekniske rom inngår ikkje i primærrom.

Arealet av bygingen målt frå utvendig vegg til utvendig vegg eller midt i skiljevegg mot anna brukseining eller fellesareal.

Bruksareal er summen av det arealet som ligg innanfor ytterveggane, og vert målt frå innsida av yttervegg til innsida av yttervegg. Alt areal av innvendige veggar er medrekna. Målbart areal skal ha takhøgd på 1,9 meter.

Dersom sal til prisframlegg.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • dokumentavgift (2,5% av kjøpesum)
 • tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 525,-)
 • tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 525,-)
 • panteattest (kr. 172,-).

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 430,-)
 • tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 430,-)
 • panteattest (kr. 172,-).

I tillegg kan det kome eigarskiftegebyr.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • noteringsgebyr
 • transportgebyr
 • eigarskiftegebyr
 • medlemskapsgebyr
Stranda 78
Kjølsdalen
Prisant. 1250000
Soverom 3
Bustadtype Einebustad
Eigarform Eigar (Sjølveigar)
Nøkkelinfo
Primærrom ? 124 m2
Bruksareal ? 124 m2
Bruttoareal ? 154 m2
Byggeår 1920
Tomte­areal 1352 m2
Eigarskifte­forsikring Ja
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kor mykje treng du låne?
Prøv Sparebanken Sogn og Fjordane sin lånekalkulator
I nærområdet