Kom nedom oss i Byporten så viser vi deg leilegheitene :)

Vis i kart
Byporten
Florø
Pris 4165000
Bustadtype Leilegheit
Eigarform Eigar (Sjølveigar)

Kom nedom oss i Byporten så viser vi deg leilegheitene :)

Bustad Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
Leilegheit 410 2 4 80.3 85.6 m2 4015000
Leilegheit 304 3 3 111.2 116.1 m2 4165000
Prosjektet
Byporten er det nye og flotte bustadprosjektet midt i Florø sentrum som vil gje deg moglegheiten til å nyte det gode liv heilt i sjøkanten. Staden du bur på er ein stor og viktig del av kvardagen din , du skal trivast. For deg som er opptatt av å bu sentralt og vere der det skjer er Byporten eit ypperleg alternativ.

Nærområde har flotte turstiar om ein ønskjer det og sjølvsagt kaiområde og livet i Strandgata med det du treng av fasilitetar.
Innhald
Vi har 2 leilegheiter att , sjå planteikning og bileter under kvar seksjon.
Dei to som er att er leilegheit 410 som ligg mot sør og har fin utsikt mot parken og 304 som og ligg sør mot Strandgata, har stor altan og veldig god planløysing.
Standard
Bygget som no står ferdig er blitt ei arkitektonisk perle med si flotte utforming. Det er eit bygg som utmerkar seg samtidig som det passar fint inn i kystmiljøet.

Kjøkken : Kjøkkeninnreing type HTH med kvitt glatt front som standard.
Kvitevarer vert ikkje levert

Bad: Innreiing har underskåp i breidde 80 og 100 cm som standard. Standard skåp/ dører har glatt kvit overflate. Topplate med nedseinka kvit servant og eitt greps servantbatteri. Over servantskåp er det med speil med lys og stikkontakt. Eitt greps dusjbatteri med dusjgarnityr og dusjveggar.
Vegghengt klosett i kvit porselen.

Veggar :
Innvendige veggar består av stålstendarar eller trestenderar, kledd med gipsplater. Leilegheitsskilleveggar er i betong eller dobbelt bindingsverk med fire lag med gips. Enkelte andre veggar kan ha overflate i betong, til dømes mot trapperom og heissjakt .
Veggar:Veggoverflate vert generelt levert som malt glatt strie på gipsplater/ betong. På bad leverast baderomsplater type Fibo Tresp.

Golv:
Alle rom utenom bad og bod/ vaskerom blir leverert med parkett som standard. Det vert leverte keramiske fliser på golva på bad.

Himlingar
Alle himlingar er sparkla og målte kvite. Enten på nedfora himlingar med gipsplater eller på betongdekke/ holdekke.

Inngongsparti:
Det er flis på golv i innvendige fellesareal. Postkasser er plassert ved inngang i 1.etg ved heis.


I tillegg til bod i leilegheita får kvar leilegheit 1 stk. sportsbod plassert i parkeringskjellar. Bodene vert levert med veggar og dører som kan låsast. Arealet av sportsbodene varierer frå 5m2 til 7m2

Porttelefon
Oppvarming
Oppvarming i leilegheitene er vassbåren golvvarmeanlegg i entre, gang, stove og kjøkken. Varmekablar i badegolv.
Parkering/bod
Parkering i felles parkeringskjellar der det går heis opp til leilegheitene.
Adkomst
Adkomst frå offentleg veg. Ein vil kunne køyre inn i parkeringskjellar og ta heisen opp til etasjeplanet ein bur på.
Tomt
Utomhus er det tekking av tre og plater.Tilkomst til hovudinngangar har fast dekke.
Hamnepromenaden går i front av bygget mot sjøen og har fått kunstnarleg utforming.
Bygning
Bygningen er utført med bærekonstruksjon i betong og stål. Etasjeskilje er utført i betong eller betongelement med 36 mm trinnlydsplater
og laminat/ parkett over. Takkonstruksjonen er utført med hol-dekke med isolasjon og folietekking. Skråtak på austblokka blir oppbygt med treverk og plater oppå hol-dekke og isolasjon med folietekking over. Eventuelt kan denne konstruksjonen bli erstatta med Lett-tak element.

Fasadane er bygde opp som isolerte bindingsverk, i hovudsak kledd utvendig med trekledning og fasadeplater.

På vestblokka blir balkongar laga som utkraga betongplate med understøttande søyler eller stag festa i vegg. På austblokka er det
altanar bygde som trekonstruksjon. Tett golvkonstruksjon mellom balkongar/ altanar. Terrassebord som golvoverflate.
Rekkverk i front i stål med glassfelt. Sideveggar/ skjermveggar med tre-/ platekledning. Balkong/ altan og terrassar er å sjå som utvendig
konstruksjon.
Energimerking
Energiklassen blir C eller betre.
Veg, vatn, kloakk
Offentleg
Sameige
Ifølgje lov om eigarseksjonar, § 22, tredje ledd, kan ingen erverve meir enn 2 bustadseksjonar i eit sameige.

Sameige har legalpant for inntil 1G for dekking av ubetalte felleskostnader.
Likningsverdi
Likningsverdien er førebels ikkje fastsett. Denne vert fastsett av Skatteetaten etter overtaking, og vil normalt vere 25-30% av første gangs kjøpesum.
Finansiering
Meklar kan formidle kontakt med Sparebanken Sogn og Fjordane for rask avklaring av finansiering ved kjøp i prosjektet. Meklar mottek ikkje godtgjerdsle for dette.
Ferdigstilling
Leilegheitene er klare til innflytting
Lovverk
Bustadane vert selde i samsvar med lov om avhending av fast eigedom ( avhendingslova ). I tillegg gjeld lov om eigarseksjonar av 23. mai 1997 nr. 31 (eigarseksjonslova) for sameiga og drifta av dette.
Regulering
Tomta er regulert til bustader og næringsføremål i godkjent reguleringsplan.
Eigedom
Byporten
6900 Florø
Eigarform tomt og areal
Eierform: Eiet tomt
Eigarform bustad
Sjølveigar
Areal opplysningar
Viser til prisliste og planteikningar når det gjeld arealopplysingar for kvar leilegheit.
Areal oppgitt i prospektet er gitt i bruksareal (BRA) som er leilegheita sine mål innvendig, medrekna innvendige boder og veggar, men er ikkje medrekna yttervegg.
I tillegg vert oppgitt P-rom som er leilegheita sitt BRA-areal fråtrekt innvendige boder og veggane til desse.
Lokalitet
Der himmel møter hav finn du Florø. 150 år gamle Florø er Norges vestlegaste by og for mange den mest sjarmerande småbyen i Norge. Fleire gonger har kommuen Flora , som Florø høyrer til, blitt kåra til den trivlegaste bykommunen i landet. No har du sjansen til å bu midt i denne idyllen. Byporten ligg ved inngangen til Strandgata som går paralellt med kystlinja. Gata er fullspekka med historie, og du vil kjenne deg stolt over å vere ein del av denne gata med ein leilegeheit i Byporten. Ein fantastisk skjergard med høve for spektakulære toppturar på øyer som skyt rett opp av havet er berre ein av mange naturopplevingar du har tilgang i Florø. Kulturlivet i byen er aktivt og variert med kulturskule og musikk, kor og revy miljø. idrettshall, svømmehallen Havhesten, fotballbaner samt idretts og fritidsorganisasjoner finst også. Båtlivet er viktig for Florøværingane. Med ei leilegheit i Byporten har du høve til å ta del i det sjølv utan båt. Staden du bur på er ein stor og viktig del av kvardagen din. For deg som er opptatt av å vere der det skjer, er Byporten i Florø eit ypperleg alternativ der himmel møter hav finn du Florø. .
Eigedomsskatt
Nyoppførte bustader er friteke frå eigedomsskatt dei 3 første åra.
Seksjonering
Det er total 26 seksjonar i sameiga fordelt på 23 bustadseksjonar og 3 næringsseksjonar.
Kjøpar får skøyte på sin seksjon som inneheld eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til eigen bustad. Kvar seksjon vil få ein sameigebrøk tilsvarande sitt areal i forhold til samla areal.
Vedtekter
Det er utarbeidd vedtekter for sameige. Vedtektene vert gjeldande fram til sameigemøte evt. vedtek endring. For å endre vedtekter er det krav om 2/3 fleirtal.

Iflg, vedtektene skal overdraging og utleige av seksjon meldast styret for godkjenning. Godkjenning kan berre nektast når det ligg føre sakleg grunn til det.
Forretningsførar
BOB
Atterhald
Kjøpar må samtykke i eventuell reseksjonering av næring - og eller parkeringsareal, dette vil vere eit eige punkt i kontrakta.
Reseksjonering av næringsareal og delar av parkeringsarealet skal ikkje gå ut over bruken av eigen bustad eller vere til hinder for bruk av fellesareal slik dei er meint brukt.

Adgangen til utleige : Overdraging av seksjon og utleige av seksjon må meldast til styret for godkjenning. Godkjenning kan berre nektast i det einskilde tilfellet når det ligg føre sakleg grunn til det.

Det kan førekomme avvik mellom byggjespesifikasjon og planteikningar. i slike tilfelle er det alltid byggjespesifikasjon som er retningsgjevande. Dersom det er avvik mellom prospekt / internettside og leveransespesifikasjon, er det den endelege leveransespesifikasjonen i kontrakta som gjeld. Omfanget av leveransen er avgrensa til denne.
Nøkkelinfo
Bruksareal frå 111 m2
til 111 m2
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kontakt meklar
Bilete av Tordis  Russøy
Tordis Russøy
Eigedomsmeklar MNEF
Florø
Bilete av Norunn  Aarnes
Norunn Aarnes
Eigedomsmeklar MNEF
Stryn
Tilbake til bustadutlisting

Skal gje forbrukarane kunnskap om energiforbruket til bueininga. Alle bustader, fritidsbustader og yrkesbygg skal energimerkast ved sal og utleige. Sjå energimerking.no for meir informasjon.

P-rom vert målt frå innsida av yttervegg inkludert veggane mellom desse areala. Dette er innvendige areal av bustaden som vert brukt til kort- eller langvarig opphald (opphaldsrom), til dømes stove, kjøken, bad, soverom, vaskerom og gangareal mellom desse. Bodareal/areal for lagring/tekniske rom inngår ikkje i primærrom.

Arealet av bygingen målt frå utvendig vegg til utvendig vegg eller midt i skiljevegg mot anna brukseining eller fellesareal.

Bruksareal er summen av det arealet som ligg innanfor ytterveggane, og vert målt frå innsida av yttervegg til innsida av yttervegg. Alt areal av innvendige veggar er medrekna. Målbart areal skal ha takhøgd på 1,9 meter.

Byporten
Florø
Pris 4165000
Bustadtype Leilegheit
Eigarform Eigar (Sjølveigar)
Nøkkelinfo
Bruksareal frå 111 m2
til 111 m2
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kor mykje treng du låne?
Prøv Sparebanken Sogn og Fjordane sin lånekalkulator
I nærområdet