Prisliste

Rettleiande prisar pr. 1. januar 2020 for Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS

Alle prisar er inkludert mva for forbrukarar.

 

Meklarprovisjon 1,2 – 3,5 %
Minimumsprovisjon kr. 40 000 – 60 000

Provisjonen vil variere i forhold til venta salssum, salsobjekt, geografiske avstandar med meir. Konkret tilbod vert lagt fram etter ei nærare vurdering av eigedomen som skal seljast. Tilbodet vil også variere med meklar sin kompetanse, erfaringsnivå, marknadsposisjon og kvaliteten i innhaldet i salsarbeidet. Vurdering av eit tilbod frå ein meklar bør gjerast ut frå ei vurdering av heilheita. Provisjon vert berekna av salssum og kjem ved sal av eigendomen.

 

Oppgjershonorar Kr. 5 900
Visningshonorar pr. visning Kr. 990 – 2 900
Grunnhonorar / tilrettelegging Kr. 4 900 – 25 000
Elektronisk spørjehonorar Kr. 250
Verdivurdering Kr. 3900 – 5000
Kontrakts-/oppgjersoppdrag
(vil kunne variere ut frå kompleksiteten på oppdraget)
Frå kr. 13900

 

Marknadspakkar

Enkel kr. 12 900
Standard kr. 16 900

Fotografering av profesjonell fotograf frå kr. 4 500,-

 

Innhenting av informasjon

Kommunale opplysninger (kommunale satsar) Frå-til Kr. 0 – 4 000
Tinging av servituttar Fast beløp Kr. 199,50 pr. stk
Tinglysing av sikringsobligasjon (burettslag) Fast beløp Kr. 585 (kr. 480)

 

Tilleggskostnader for sameige og burettslag etter rekning

Eigarskiftegebyr til sameige/burettslag Frå-til Kr. 0 – 5 850
Opplysningar frå forretningsførar (BOB) Kr. 3330
Utlysning av forkjøpsrett Fast beløp Kr. 7 188

 

Diverse kostnader

Eigarskifteforsikring frå Søderberg & Partners
(eigne minimums- og makssatsar)
Frå-til 2,35% – 6,38%
HELP bustadkjøparforsiking Frå-til Kr. 4 100 – 11 500
Takst og «boligsalgsrapport» Frå Ca. kr. 5 000

Meklartenesta kan også utførast etter timesbetaling. Vi reknar då kr. 2 250,- pr. time inkludert enkel marknadspakke. I tillegg kjem dekning av direkte utlegg.